2022 – 2023 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Personel Hareketliliği

2022 – 2023 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Personel Hareketliliği

  2022 – 2023 Akademik yılı çerçevesinde Erasmus+ Personel Hareketliliğinden faydalanmak isteyen akademik ve idari personellerin hareketlilik başvuruları web sitemiz üzerinde yer alan form ve gerekli diğer evraklar ile 29 Ağustos 2022 – 19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Başvurular Erasmus+ Personel Hareketliliği Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

  Hareketlilikler en geç 30 Haziran 2023 tarihinde bitecek şekilde planlanmalıdır. Personel Hareketliliği faaliyetleri, Merkezle imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonraya sarkamaz.

  Erasmus+ Personel Hareketliliği başvuruları 2021 ve 2022 projelerinden, 2022 – 2023 akademik yılının tamamını kapsayacak şekilde açılmış olup, yalnızca hibe kalması halinde aynı akademik yıl için ikinci başvuru açılabilecektir.

  Başvuru detayına ve başvuru formlarına ( Eğitim Alma için İş Planı ve Ders Verme için Öğretim Programı ) aşağıda linki bulunan web sitemizden ulaşabilirsiniz.

  Kabul mektubu, Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması belgelerinize karşı kurumun imza ve mührü olması gerekmektedir.

  Detayları indirmek için tıklayınız…

  Başvuru Süreci

  1. Personel Hareketliliği faaliyetine katılacak kişilerin seçimi Biruni Üniversitesi Rektörlüğünce belirlenen Erasmus Personel Hareketliliği Değerlendirme Kurulu tarafından ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılır.

  2. Başvuru sırasında aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir.

    • Başvurular https://portal.ua.gov.tr/ adresine yapılarak istenilen belgelerinde sistem üzerine yüklenilmesi gerekmektedir.
    • Erasmus Personel Hareketliliği başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
    • Ders verme hareketliliği için öğretim programının (teaching programme), eğitim alma hareketliliği için ise eğitim planının (training programme) eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
    • Öğretim ve Eğitim Planlarının içinde yer alan onay kısımlarının ilgili kişilerden imza alınarak tamamlanması gerekmektedir. İlgili kişilerin pozisyonları belirtilmelidir. (Dekan, Bölüm Başkanı ve/veya Müdür, Birim Başkanı). Karşı kurumdan talep edilecek tüm imza süreçleri gerçekleştirildikten sonra başvuru yapılmalıdır.
    • Erasmus Personel Hareketliliğine başvuran adaylar bağlı oldukları akademik veya idari birimlerden aldıkları izin yazısını da başvuru dosyasına eklemelilerdir.
    • Tüm başvuran adayların personel hareketliliği başvuru belgeleri Uluslararası İlişkiler Direktörlüğünce birebir kontrol edilip eksik evrak ya da içeriği uygun olmayan evrak olup olmadığı, şekil ve içerik bakımından uygunluğu incelenir. İncelenen belgeler dosyalanarak Rektörlüğe arz edilir. Rektörlük ön değerlendirmesinden sonra Rektörlükçe belirlenmiş Erasmus Personel Hareketliliği Değerlendirme Kurulu, Avrupa Birliği Komisyonu’nun yıllık olarak yaptığı Teklif Çağrısı ve Ulusal Ajans tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikleri dikkate alınarak başvuruları sonuçlandırır ve Rektörlüğe onay için arz eder. Rektörlük onayını müteakip sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında ve Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü web sayfasında ilan edilir.
    • Daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış personele, daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetlerine dahil olmayan bölüm ya da birimlere, daha önce Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinde yer almayan ya da az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilir.

  3. 2022 – 2023 Akademik yılı için online eğitim, online eğitim veren kurumlarda gerçekleştirilecek online ders verme / eğitim alma hareketlilikleri için hibe desteği sağlanmayacaktır. Hibe desteği için akademik / idari personelin fiziksel olarak hareketliliği gerçekleştirmiş olması beklenmektedir.

  4. Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinde kurumlar arası anlaşma şartı aranmamaktadır.

   

  Personel Ders Verme Hareketliliği:       

  Türkiye’de bir ECHE sahibi yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik / eğitsel faaliyetlerini gerçekleştirmesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında ( Staff Mobility For Teaching – Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 saat ders verilmesi zorunludur.

  Personel Eğitim Alma Hareketliliği:

  Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam eden herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkan sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Personel Eğitim Alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında ( Staff Mobility For Training – Mobility Agreement ) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir. Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinde kurumlar arası anlaşma şartı aranmamaktadır.

  Puanlama Sistemi:

  Personel Hareketliliğine başvuran aday, daha önce hareketlilik faaliyetine hiç katılmamış olması durumunda 30 puan alır. Daha önce hareketlilik faaliyetine 1 kez katılmış aday ise 25 puan, 2 kez katılmış aday 20 puan, 3 kez katılmış aday 15 puan, 4 kez katılmış aday 10 puan, 5 kez katılmış aday 5 puan, 6+ katılmış aday 0 puan alır.

  Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti gerçekleştirecek personellerimizin YÖKDİL, YDS ve TOELF bir yabancı dil belgesi ibraz etmemeleri durumunda Üniversitemizde yapılacak olan İngilizce sınavından en az 60 puan almaları beklenmektedir.

  İngilizce sınavı: Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti başvurularının bitişini takiben 15 gün içerisinde yapılacak olup kesin tarih ayrıca duyurulacaktır.

  Kurumsal öncelikler gözetilerek;

    • Ders Verme Faaliyetine başvuran personelin Erasmus Fakülte/Bölüm/MYO Koordinatörü olması; +5 puan,
    • Eğitim Alma Faaliyetine başvuran personelin İdari ve Teknik Personel olması ve Erasmus Fakülte/Bölüm/MYO Koordinatörü olması; +5 puan
    • Öğretim / İş planının beklenen değerde olması +15 puan
    • Uluslararasılaşma dolayısıyla Üniversitemiz öğrencilerinin değişim öğrencisi olmasına ve personelimizin de personel hareketliliğinden faydalanıp yurtdışına gitmesine katkıda bulunacak ikili anlaşmaların ( en az 3 anlaşma / personel ) olmasına vesile olan Üniversitemiz personeline, Erasmus Personel Hareketliliği Değerlendirme Komisyonunca +10 puan verilir.
    • Daha önce hareketlilik faaliyetine dahil olmayan bölümden / birimden başvurmuş olanlara +15 puan verilir.

  Hibelendirme Süreci:

  Komisyon değerlendirmesi sonucu seçilen personellerimiz hibelendirilmektedir. Program ülkeleri hibe miktarları aşağıdaki gibidir,

  Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı

  “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

  Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve yukarıda verilen tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin yukarıdaki tabloda verilen hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

  COVID-19 Önlemleri

  Personel Hareketliliği faaliyetine başvuracak akademik ve idari personelin hareketlilik gerçekleştireceği ülke girişlerindeki PCR testi ve karantina uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki linkleri tıklaması ve gerekli bilgileri takip etmesi gerekmektedir.

  https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/seyahat-kisitlamalari/